_______________________

 

 

             

 Nομοθεσία 

    Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά...

Νομοσχέδιο
Αριθμός Φεκ 69 A'/02.07.2015
Αριθμός Νόμου 4331


Τροπολογίες

 Αρ. Τροπολογίας: 186/38 25.6.2015
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: α) την τροποποίηση της διάταξης σχετικά με το χρόνο καταβολής του φόρου εισοδήματος, β) την παράταση έως και την 27η Ιουλίου 2015 της καταληκτικής ημερομηνίας για τις προβλεπόμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και γ)την τροποποίηση σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης επί ενδικοφανών προσφυγών.

  Αρ. Τροπολογίας: 199/50 26.6.2015
Παράταση προθεσμιών σύγκλισης γενικής συνέλευσης για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. για την εταιρική χρήση, η οποία έληξε στις 31.12.2014.

  Αρ. Τροπολογίας: 204/54 26.6.2015
1. Συμπλήρωση-Τροποποίηση διατάξεων του ν.4321/2015 όπως ισχύει, αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως την 1-3-2015 στη Φορολογική Διοίκηση.

  Αρ. Τροπολογίας: 205/55 26.6.2015
Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

  Αρ. Τροπολογίας: 206/56 26.6.2015
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης από τους νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), αναφορικά με τα κεραιοσυστήματά τους. 

  Αρ. Τροπολογίας: 207/57 26.6.2015
Μετάθεση κατά έξι (6) μηνες της εφαρμογής της διαδικασίας για την απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζόμενων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

  Αρ. Τροπολογίας: 213/62 29.6.2015
Εισάγεται σύγχρονη ορολογία με σαφές περιεχόμενο στο πλαίσιο ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Αρ. Τροπολογίας: 214/63 29.6.2015
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη Διαρκή Επιτροπή για την προστασία και αρωγή θυμάτων εγκλημάτων του Π.Κ, τον ορισμό γραμματέα και αναπληρωτή για τη λειτουργία της εν λόγω επιτροπής και τη μετονομασία των σχετικών Υπουργείων και ν.π.δ.δ. του Παραρτήματος του π.δ. 233/2003.  

•  Αρ. Τροπολογίας: 216/65 29.6.2015
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στον προγραμματισμό, αξιόλογηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των ενεργειών που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαικό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020.

•  Αρ. Τροπολογίας: 219/68 29.6.2015
Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία του Σικιαρίδειου Ιδρύματος Απροσαρμόστων Παίδων

•  Αρ. Τροπολογίας: 220/69 29.6.2015
Σχετικά με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού του νπδδ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

•  Αρ. Τροπολογίας: 221/70 29.6.2015
1. Επανακαθορίζεται το καθεστώς εξυγίανσης προνοιακών φορέων, ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία, σύλλογοι κ.α.). 2. Τροποποιείται - συμπληρώνεται το άρθρο 56 του ν. 4262/2014 αναφορικά με το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου.

•  Αρ. Τροπολογίας: 222/71 30.6.2015
Εξασφάλιση αξιώσεων εργαζομένων κατά κυρίου ναυαγίου.


Ν.4172 (2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ: 167 Α / 23.07.2013
Φορέας: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Ενημερωτικό κείμενο για τις υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων

1. Χρηματοδότηση - Διαδικασίες ανάθεσης - Κόστος
     Η διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων (Portal) είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο που εντάχθηκε από την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ) της Βουλής των Ελλήνων στο Μέτρο 2.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», του Γ’ ΚΠΣ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 989.495,80 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με το ποσό των 96.218,50 ευρώ (πλέον του Φ.Π.Α.) να υπάγεται στην κατάρτιση χρηστών και διαχειριστών. Επομένως, το ποσό που αντιστοιχούσε προϋπολογιστικά στην υλοποίηση της διαδικτυακής πύλης ήταν: 893.277,30 ευρώ (πλέον του Φ.Π.Α.). (Το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση:  http://yeep.parliament.gr)

 

25. Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ)

     Η πύλη υποστηρίζει τη διασφάλιση της προσβασιμότητάς της σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού W3C. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρίες.

     Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο θα συμμορφώνεται απαραίτητα με τις οδηγίες W3C/WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (http://www.w3.org/TR/WCAG10/) σε επίπεδο συμμόρφωσης Level A. Επιπροσθέτως, κατά τη φάση λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης, θα ληφθεί υπόψη και η δεύτερη έκδοσή τους, όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες. Εν συντομία, οι περιοχές της διαδικτυακής πύλης θα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να τοποθετηθεί σε αυτές η ειδική σχετική σήμανση (logo) του W3C (http://www.w3.org/WAI/WCAG1A-Conformance).

     Στη συνολική λύση, προσφέρονται υποδομές κατάλληλης τεχνολογίας και εργαλείων, που θα μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών ΑμεΑ, προσφέροντας εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης ή πρόσβασης στην πληροφορία. Επιπρόσθετα, στην τεχνολογική λύση θα ενσωματώνονται μηχανισμοί υποστήριξης της διαδικασίας πλοήγησης στο περιεχόμενο. Η υποστήριξη θα αφορά τόσο τη μετάβαση από σελίδα σε σελίδα (π.χ. μέσω του μενού πλοήγησης ή συνδέσμων) όσο και τη μετάβαση στις διαφορετικές παραγράφους μιας σελίδας.


Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση διάρκειας του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"»

Αριθμός Φεκ 196 Α΄/16.10.2012
Αριθμός Νόμου 4087

...οι οποίες παρέχονται σε εξαιρετικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ, που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η Χώρα υφίσταται έκτακτη και εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να παραταθεί η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στο Πρόγραμμα αυτό προσωπικού έως τις 30.9.2012.


Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011 Η Βουλή, αρωγός στα άτομα με αναπηρία

     Τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Γιάννη Βαρδακαστάνη και του παρέδωσε την Ετήσια Έκθεση της Συνομοσπονδίας για το έτος 2011, συνοδευόμενη από Διακήρυξη με τις θέσεις και τις προτάσεις της Συνομοσπονδίας για τη «θωράκιση της αναπηρίας από την ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό» υπό τις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.

     Σημειώνεται ότι η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειάς της, ως Εθνική Ημέρα για τους Ανθρώπους με Αναπηρία, το 1996.

     Κατά τη συνάντηση, ο κ. Βαρδακαστάνης και τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΣΑμεΑ ενημέρωσαν τον Πρόεδρο της Βουλής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας, τα οποία σχετίζονται ιδιαίτερα με την περιστολή κοινωνικών κονδυλίων λόγω της οικονομικής κρίσης.

     Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας ΑμεΑ επισήμανε ότι δεν θα είχαν αντίρρηση να δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο όλα τα στοιχεία που αφορούν τις προνοιακές παροχές προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως η διαφάνεια.

     Ο κ. Πετσάλνικος υπογράμμισε ότι «η διαφάνεια είναι απολύτως αναγκαία για όλους και για όλα. Θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες για όλους. Διαφορετικά, όταν δεν υπάρχει διαφάνεια και δεν τηρούνται οι κανόνες, τότε κάποιοι επιτήδειοι λειτουργούν σε βάρος εκείνων που πραγματικά έχουν ανάγκη. Μια κοινωνία αλληλεγγύης σημαίνει πάνω απ’ όλα ότι κανείς δεν λειτουργεί σε βάρος των άλλων».

     Ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ακόμα την πλήρη κατανόησή του στην αγωνία των ατόμων με αναπηρία, υπογραμμίζοντας: «Θεωρώ ότι σε περιόδους έντονης κρίσης, οικονομικής και δημοσιονομικής, όπως αυτή που διέρχεται η χώρα μας, θα πρέπει να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας, για να μην είναι η κοινωνική πρόνοια και η αλληλεγγύη που θα πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία, λόγος κενός περιεχομένου», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει όλοι μας, και το Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και η Κυβέρνηση, με πάρα πολλή προσοχή να σκύψουμε, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, πάνω στα προβλήματα των συμπολιτών μας με αναπηρία».

      Ο κ. Πετσάλνικος ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Συνομοσπονδίας ότι ενόψει της συνάντησης επικοινώνησε με τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γιώργο Κουτρουμάνη, στον οποίο έθεσε την αναγκαιότητα να επανεξεταστούν ορισμένα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία και έλαβε τη διαβεβαίωση του Υπουργού ότι θα γίνουν ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.

     «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και εκ μέρους όλων των συναδέλφων βουλευτών, ότι θα μεταφέρουμε την αγωνία σας, θα υπογραμμίσουμε τα προβλήματα που οξύνονται και θα καταβάλλουμε τις πιο συστηματικές, συντονισμένες και έντονες προσπάθειες, ώστε να υπάρχει στη χώρα μας ουσιαστική κοινωνική πρόνοια, για να μην καταργηθούν κατακτήσεις που με πολλές προσπάθειες και θυσίες του ελληνικού λαού έγιναν τα προηγούμενα χρόνια», υπογράμμισε ο κ. Πετσάλνικος.

     Ο κ. Βαρδακαστάνης αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μετά την περικοπή κονδυλίων για τη λειτουργία του προγράμματος νοηματικής διερμηνείας, που έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των κωφών. Ο κ. Πετσάλνικος εξέφρασε την ανάγκη να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό και δήλωσε προς την αντιπροσωπεία ότι η Βουλή θα διαθέσει από τον προϋπολογισμό της το ποσό των 100.000 ευρώ ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του.

     Ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής για την ευαισθησία και την άμεση ανταπόκρισή του, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα των αναπήρων, γιατί «σήμερα υπάρχει άμεσος ο κίνδυνος να οδηγηθούν άτομα με αναπηρία, αξιοπρεπείς, υπερήφανοι πολίτες αυτής της χώρας, στην εξαθλίωση και τη ζητιανιά, εξαιτίας των σκληρών, οριζόντιων μέτρων που λαμβάνονται, τα οποία δεν λογαριάζουν τι σημαίνει για μια οικογένεια στην Ελλάδα να αντιμετωπίζει το κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας».


Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δ. Σταμάτης, Ε. Νασιώκας

Αριθμός Φεκ 262 Α'/23.12.2008
Αριθμός Νόμου 3730

...και νοητικά προβλήματα, καθώς και ετέρων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που χρήζουν υποστήριξης. Τα Κέντρα Στήριξης ΑμεΑ αποτελούν Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, λειτουργούν ως ανεξάρτητα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),...  

RELAYSERVICE

Για την υπηρεσία RELAYSERVICE πατήστε στο εικονίδιο.

1

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________
 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.