_______________________

 

 

             

 Nομοθεσία 

    Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά...

Νομοσχέδιο
Αριθμός Φεκ 69 A'/02.07.2015
Αριθμός Νόμου 4331


Τροπολογίες

 Αρ. Τροπολογίας: 186/38 25.6.2015
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: α) την τροποποίηση της διάταξης σχετικά με το χρόνο καταβολής του φόρου εισοδήματος, β) την παράταση έως και την 27η Ιουλίου 2015 της καταληκτικής ημερομηνίας για τις προβλεπόμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και γ)την τροποποίηση σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης επί ενδικοφανών προσφυγών.

  Αρ. Τροπολογίας: 199/50 26.6.2015
Παράταση προθεσμιών σύγκλισης γενικής συνέλευσης για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. για την εταιρική χρήση, η οποία έληξε στις 31.12.2014.

  Αρ. Τροπολογίας: 204/54 26.6.2015
1. Συμπλήρωση-Τροποποίηση διατάξεων του ν.4321/2015 όπως ισχύει, αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως την 1-3-2015 στη Φορολογική Διοίκηση.

  Αρ. Τροπολογίας: 205/55 26.6.2015
Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

  Αρ. Τροπολογίας: 206/56 26.6.2015
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης από τους νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), αναφορικά με τα κεραιοσυστήματά τους. 

  Αρ. Τροπολογίας: 207/57 26.6.2015
Μετάθεση κατά έξι (6) μηνες της εφαρμογής της διαδικασίας για την απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζόμενων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

  Αρ. Τροπολογίας: 213/62 29.6.2015
Εισάγεται σύγχρονη ορολογία με σαφές περιεχόμενο στο πλαίσιο ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Αρ. Τροπολογίας: 214/63 29.6.2015
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη Διαρκή Επιτροπή για την προστασία και αρωγή θυμάτων εγκλημάτων του Π.Κ, τον ορισμό γραμματέα και αναπληρωτή για τη λειτουργία της εν λόγω επιτροπής και τη μετονομασία των σχετικών Υπουργείων και ν.π.δ.δ. του Παραρτήματος του π.δ. 233/2003.  

•  Αρ. Τροπολογίας: 216/65 29.6.2015
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στον προγραμματισμό, αξιόλογηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των ενεργειών που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαικό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020.

•  Αρ. Τροπολογίας: 219/68 29.6.2015
Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία του Σικιαρίδειου Ιδρύματος Απροσαρμόστων Παίδων

•  Αρ. Τροπολογίας: 220/69 29.6.2015
Σχετικά με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού του νπδδ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

•  Αρ. Τροπολογίας: 221/70 29.6.2015
1. Επανακαθορίζεται το καθεστώς εξυγίανσης προνοιακών φορέων, ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία, σύλλογοι κ.α.). 2. Τροποποιείται - συμπληρώνεται το άρθρο 56 του ν. 4262/2014 αναφορικά με το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου.

•  Αρ. Τροπολογίας: 222/71 30.6.2015
Εξασφάλιση αξιώσεων εργαζομένων κατά κυρίου ναυαγίου.


Ν.4172 (2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ: 167 Α / 23.07.2013
Φορέας: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Ενημερωτικό κείμενο για τις υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων

1. Χρηματοδότηση - Διαδικασίες ανάθεσης - Κόστος
     Η διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων (Portal) είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο που εντάχθηκε από την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ) της Βουλής των Ελλήνων στο Μέτρο 2.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», του Γ’ ΚΠΣ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 989.495,80 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με το ποσό των 96.218,50 ευρώ (πλέον του Φ.Π.Α.) να υπάγεται στην κατάρτιση χρηστών και διαχειριστών. Επομένως, το ποσό που αντιστοιχούσε προϋπολογιστικά στην υλοποίηση της διαδικτυακής πύλης ήταν: 893.277,30 ευρώ (πλέον του Φ.Π.Α.). (Το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση:  http://yeep.parliament.gr)

 

25. Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ)

     Η πύλη υποστηρίζει τη διασφάλιση της προσβασιμότητάς της σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού W3C. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρίες.

     Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο θα συμμορφώνεται απαραίτητα με τις οδηγίες W3C/WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (http://www.w3.org/TR/WCAG10/) σε επίπεδο συμμόρφωσης Level A. Επιπροσθέτως, κατά τη φάση λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης, θα ληφθεί υπόψη και η δεύτερη έκδοσή τους, όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες. Εν συντομία, οι περιοχές της διαδικτυακής πύλης θα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να τοποθετηθεί σε αυτές η ειδική σχετική σήμανση (logo) του W3C (http://www.w3.org/WAI/WCAG1A-Conformance).

     Στη συνολική λύση, προσφέρονται υποδομές κατάλληλης τεχνολογίας και εργαλείων, που θα μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών ΑμεΑ, προσφέροντας εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης ή πρόσβασης στην πληροφορία. Επιπρόσθετα, στην τεχνολογική λύση θα ενσωματώνονται μηχανισμοί υποστήριξης της διαδικασίας πλοήγησης στο περιεχόμενο. Η υποστήριξη θα αφορά τόσο τη μετάβαση από σελίδα σε σελίδα (π.χ. μέσω του μενού πλοήγησης ή συνδέσμων) όσο και τη μετάβαση στις διαφορετικές παραγράφους μιας σελίδας.


Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση διάρκειας του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"»

Αριθμός Φεκ 196 Α΄/16.10.2012
Αριθμός Νόμου 4087

...οι οποίες παρέχονται σε εξαιρετικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ, που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η Χώρα υφίσταται έκτακτη και εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να παραταθεί η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στο Πρόγραμμα αυτό προσωπικού έως τις 30.9.2012.


Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011 Η Βουλή, αρωγός στα άτομα με αναπηρία

     Τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Γιάννη Βαρδακαστάνη και του παρέδωσε την Ετήσια Έκθεση της Συνομοσπονδίας για το έτος 2011, συνοδευόμενη από Διακήρυξη με τις θέσεις και τις προτάσεις της Συνομοσπονδίας για τη «θωράκιση της αναπηρίας από την ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό» υπό τις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.

     Σημειώνεται ότι η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειάς της, ως Εθνική Ημέρα για τους Ανθρώπους με Αναπηρία, το 1996.

     Κατά τη συνάντηση, ο κ. Βαρδακαστάνης και τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΣΑμεΑ ενημέρωσαν τον Πρόεδρο της Βουλής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας, τα οποία σχετίζονται ιδιαίτερα με την περιστολή κοινωνικών κονδυλίων λόγω της οικονομικής κρίσης.

     Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας ΑμεΑ επισήμανε ότι δεν θα είχαν αντίρρηση να δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο όλα τα στοιχεία που αφορούν τις προνοιακές παροχές προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως η διαφάνεια.

     Ο κ. Πετσάλνικος υπογράμμισε ότι «η διαφάνεια είναι απολύτως αναγκαία για όλους και για όλα. Θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες για όλους. Διαφορετικά, όταν δεν υπάρχει διαφάνεια και δεν τηρούνται οι κανόνες, τότε κάποιοι επιτήδειοι λειτουργούν σε βάρος εκείνων που πραγματικά έχουν ανάγκη. Μια κοινωνία αλληλεγγύης σημαίνει πάνω απ’ όλα ότι κανείς δεν λειτουργεί σε βάρος των άλλων».

     Ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ακόμα την πλήρη κατανόησή του στην αγωνία των ατόμων με αναπηρία, υπογραμμίζοντας: «Θεωρώ ότι σε περιόδους έντονης κρίσης, οικονομικής και δημοσιονομικής, όπως αυτή που διέρχεται η χώρα μας, θα πρέπει να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας, για να μην είναι η κοινωνική πρόνοια και η αλληλεγγύη που θα πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία, λόγος κενός περιεχομένου», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει όλοι μας, και το Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και η Κυβέρνηση, με πάρα πολλή προσοχή να σκύψουμε, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, πάνω στα προβλήματα των συμπολιτών μας με αναπηρία».

      Ο κ. Πετσάλνικος ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Συνομοσπονδίας ότι ενόψει της συνάντησης επικοινώνησε με τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γιώργο Κουτρουμάνη, στον οποίο έθεσε την αναγκαιότητα να επανεξεταστούν ορισμένα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία και έλαβε τη διαβεβαίωση του Υπουργού ότι θα γίνουν ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.

     «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και εκ μέρους όλων των συναδέλφων βουλευτών, ότι θα μεταφέρουμε την αγωνία σας, θα υπογραμμίσουμε τα προβλήματα που οξύνονται και θα καταβάλλουμε τις πιο συστηματικές, συντονισμένες και έντονες προσπάθειες, ώστε να υπάρχει στη χώρα μας ουσιαστική κοινωνική πρόνοια, για να μην καταργηθούν κατακτήσεις που με πολλές προσπάθειες και θυσίες του ελληνικού λαού έγιναν τα προηγούμενα χρόνια», υπογράμμισε ο κ. Πετσάλνικος.

     Ο κ. Βαρδακαστάνης αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μετά την περικοπή κονδυλίων για τη λειτουργία του προγράμματος νοηματικής διερμηνείας, που έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των κωφών. Ο κ. Πετσάλνικος εξέφρασε την ανάγκη να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό και δήλωσε προς την αντιπροσωπεία ότι η Βουλή θα διαθέσει από τον προϋπολογισμό της το ποσό των 100.000 ευρώ ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του.

     Ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής για την ευαισθησία και την άμεση ανταπόκρισή του, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα των αναπήρων, γιατί «σήμερα υπάρχει άμεσος ο κίνδυνος να οδηγηθούν άτομα με αναπηρία, αξιοπρεπείς, υπερήφανοι πολίτες αυτής της χώρας, στην εξαθλίωση και τη ζητιανιά, εξαιτίας των σκληρών, οριζόντιων μέτρων που λαμβάνονται, τα οποία δεν λογαριάζουν τι σημαίνει για μια οικογένεια στην Ελλάδα να αντιμετωπίζει το κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας».


Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δ. Σταμάτης, Ε. Νασιώκας

Αριθμός Φεκ 262 Α'/23.12.2008
Αριθμός Νόμου 3730

...και νοητικά προβλήματα, καθώς και ετέρων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που χρήζουν υποστήριξης. Τα Κέντρα Στήριξης ΑμεΑ αποτελούν Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, λειτουργούν ως ανεξάρτητα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),...  

 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ 

    Το 1923 μία ομάδα δασκάλων από τη Σμύρνη ίδρυσε στη Σύρο το πρώτο σχολείο κωφών στην Ελλάδα. Μετά, το 1932, η ομάδα αυτή (δασκάλες και μαθητές) μεταφέρθηκε στην Αθήνα.

Το Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφών (ΕΙΠΚ) 
    Στην Αθήνα, το 1907, ο Χαράλαμπος Σπηλιόπουλος και η Ελένη Σπηλιοπούλου ιδρύουν νομικό πρόσωπο για την προστασία των κωφών. Τελικά, μετά από διάφορες καθυστερήσεις, με τον ιδρυτικό νόμο 726/1937 αρχίζει να λειτουργεί το ΕΙΠΚ και το 1938 στεγάζεται στο νέο κτήριο στους Αμπελόκηπους. Εκεί ενώθηκε αργότερα και η ομάδα από τη Σύρο. Από το 1941 ως το 1950 έγινε επίταξη του κτηρίου, και το ΕΙΠΚ στεγάστηκε προσωρινά κοντά στην Ακρόπολη.

     Το 1958 ιδρύονται τα παραρτήματα του ΕΙΠΚ στην Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, το 1959 στις Σέρρες και το 1970 στο Καστέλι Κρήτης. Σήμερα το ΕΙΠΚ λέγεται ΕΙΚ (Εθνικό Ίδρυμα Κωφών). Προσφέρει προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

    Το ΕΙΠΚ ήταν το ξεκίνημα για την εκπαίδευση των κωφών στην Ελλάδα. Πρωτοπόρες δασκάλες εκεί ήταν τότε η Ελένη Παλατίδου, η Ελένη Βαρυτιμίδου, η Μύρσα Χατζηδάκη και η Μαρία Ισιδώρου, μετεκπαιδευμένες στις ΗΠΑ. Αργότερα ο Δρ. Βασίλης Λαζανάς, φιλόλογος και παιδαγωγός, ανέλαβε την διεύθυνση του ΕΙΠΚ για πολλά χρόνια (1955-1979) και είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί με θεωρητικές πλευρές της εκπαίδευσης και με την ιστορία. Δημοσίευσε αξιόλογο έργο. Πρωτοποριακή στήριξη της ειδικής εκπαίδευσης έδωσε και ο Δρ. Κωνσταντίνος Καλαντζής (1911-1988). Οι θέσεις του είναι, ακόμα και σήμερα, επίκαιρες.

Τα πρώτα σωματεία στην Ελλάδα
    Το ΕΙΠΚ απετέλεσε την αφορμή για να σχηματιστούν τα πρώτα σωματεία. Το 1948 ιδρύθηκε στην Αθήνα ο Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Κωφαλάλων που αργότερα μετονομάσθηκε Ένωση Κωφών Ελλάδος. Μετά ιδρύθηκαν παραρτήματα στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά, που αργότερα έγιναν ανεξάρτητα σωματεία. Ιδρύθηκε και ο Αθλητικός Όμιλος Κωφών Ελλάδος. Ακολούθησε η ίδρυση και άλλων σωματείων στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Κρήτη και, προς τα τέλη του εικοστού αιώνα, σε όλη σχεδόν την χώρα. Το 1968 ιδρύθηκε και η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος. Σήμερα η ΟΜΚΕ εκπροσωπεί την Ελληνική Κοινότητα των Κωφών σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεταγενέστερες εξελίξεις στην εκπαίδευση των κωφών 
    Το 1954 ο Ανδρέας Κοκκέβης, ιατρός και βουλευτής, και η Ηρώ Κοκκέβη ιδρύουν Πρότυπο Σχολείο Κωφών στην Αμφιθέα. Το σχολείο αυτό κατόπιν, διοικείται από την Αμαλία Μαρτίνου, πρώην δασκάλα στο ΕΙΠΚ. Προσέφερε μέχρι το 1986 προσχολική, πρωτοβάθμια και γυμνασιακή εκπαίδευση. Από το 1986 ανήκει πλέον στο Δημόσιο και έχει επί πλέον και λυκειακή εκπαίδευση. Είναι το Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης.

    Το 1973 η Σοφία Σταρόγιαννη, οδοντίατρος και αξιωματούχος στο Υπουργείο Υγείας, η οποία είχε ήδη ιδρύσει μαζί με άλλους το φιλανθρωπικό Σύλλογο Προνοίας Κωφών & Βαρηκόων, ιδρύει σχολείο κωφών υπό την επίβλεψη του συλλόγου αυτού, αρχικά στην Φιλοθέη και μετά στην Εκάλη. Το σχολείο αυτό προσέφερε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς επίσης και οικοτροφείο για τους κωφούς μαθητές από την επαρχία. Από το 1982 το σχολείο ανήκει στο Δημόσιο. Είναι το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Κωφών & Βαρηκόων Πεύκης και το Σχολικό Συγκρότημα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής (Γυμνάσιο, Λύκειο και ΤΕΕ (από το 1992). Το ΤΕΕ είναι το μόνο σχολείο στην Ελλάδα που προσφέρει δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση για κωφούς.

    Στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το Γυμνάσιο και Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Θεσσαλονίκης, δημόσιο σχολείο, για να προσφέρει πλήρη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Βόρεια Ελλάδα. Παρατηρείται βαθμιαία αύξηση στα σχολεία κωφών και βαρηκόων σε όλη την χώρα. Με τον Νόμο 1566/1985 θεσπίζεται συνολικά η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην χώρα μας. Με τον Νόμο 2817/2000 αναγνωρίζεται η ελληνική ΝΓ και με τον Νόμο 3699/2008 θεσμοθετείται η δίγλωσση εκπαίδευση με την ΕΝΓ και τα ελληνικά. Σήμερα η εκπαίδευση των κωφών ακολουθεί τα σύγχρονα ρεύματα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

    Το 1985, χρονιά που βγήκε ο πρώτος νόμος (1566/1985) για την Ειδική Αγωγή, έγινε και το Πανελλήνιο Συνέδριο για το Κωφό Άτομο. Βλέπουμε έντονο ενδιαφέρον για εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα που αφορούν τους κωφούς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνεργάσθηκαν επίσημα διερμηνείς ΕΝΓ/ελληνικών για την πραγματοποίηση των εργασιών ενός συνεδρίου.

    Ο αθλητισμός είναι σημαντική μορφή δραστηριότητας των κωφών. Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών εκπροσωπεί και συντονίζει τον αθλητισμό των Κωφών της χώρας. Συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκό (ΕDSΟ) και διεθνές επίπεδο (Ολυμπιακοί Κωφών).

Θέατρο ΕΝΓ
    Η θεατρική ομάδα των σχολείων της Αγίας Παρασκευής βραβεύτηκε στο Ηρώδειο το 1998 από τον τότε Υπουργό Παιδείας Δρ. Γεράσιμο Αρσένη. Η Τέχνη του Θεάτρου ΕΝΓ αποτελεί κλασσικό τρόπο έκφρασης των πολιτισμικών στοιχείων των κωφών. Το 1987 παρουσιάστηκε στο Εθνικό Θέατρο το πρώτο μεγάλο σχολικό θεατρικό έργο. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε τα σχολεία της Αγίας Παρασκευής με την πλούσια θεατρική παράδοση. Έχουν ανεβάσει την Αντιγόνη του Σοφοκλή (2002) και την Ορέστεια του Αισχύλου (2011-2013).

    Σήμερα, οι Κωφοί της Ελλάδος, έχουν μία καταξιωμένη παρουσία στην ελληνική κοινωνία. Σπουδάζουν σε ανώτατες σχολές, εργάζονται για τα δικαιώματά τους. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2007, η Δήμητρα Αράπογλου, εκπροσώπησε επάξια την κοινότητα των κωφών, μέχρι το 2009.

   Πηγή: Δρ. Χρυσόστομος Παπασπύρου (Εμείς, οι Κωφοί: Η ιστορία μας, Αναζητώντας τις ρίζες μας μέσα στον χρόνο, Δεκέμβριος 2010)

 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΩΦΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

Πρώτη ιστορική αναφορά (399 π.Χ.)

    Ο Πλάτωνας έγραψε πολλούς φιλοσοφικούς διαλόγους. Στο Θεαίτητο και στον Κρατύλο γίνεται εκτενής αναφορά στους κωφούς. Συγκεκριμένα, στον Κρατύλο βλέπουμε το Σωκράτη να συζητάει με τον Ερμογένη, μαθητή του, για την ανθρώπινη γλώσσα. Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά για τους κωφούς, τη γλώσσα και τη νοηματική. Ο Πλάτωνας αναγνωρίζει τους κωφούς, ως ανθρώπους που βλέπουν και επικοινωνούν με τα μάτια και τα χέρια. Ωστόσο, ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης, μαθητής του Πλάτωνος, γράφει ότι οι κωφοί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν λόγω της έλλειψης της ακοής και άρα δεν είναι πλήρης άνθρωποι.


Στα χρόνια του Βυζαντίου

   Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος (575-641) έκανε πολλά παιδιά. Ένας γιος του,
     ο Θεοδόσιος, ήταν κωφός, κι ο Ηράκλειος τον πάντρεψε με μία πριγκίπισσα
     του βασιλικού οίκου των Σασσανιδών της Περσίας

    Ο όσιος Μάρκος ο Κωφός ήταν ένας ασκητής που ζούσε ειρηνικά. Έγινε ο προστάτης
     άγιος των κωφών (εορτή: 2 Ιανουαρίου)

    Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, Γεράσιμος, ήταν κωφός. Έμεινε μόνο ένα χρόνο
     (1320-1321) στον θρόνο, διότι ήταν ήδη πολύ ηλικιωμένος


Στην Οθωμανική εποχή

    Ο Ασάν ο Κωφός ήταν κωφός στρατιωτικός διοικητής του Οθωμανικού στρατού (1248). Από το 1400 και μετά, οι Ντιλσίζ ήταν κωφοί ακόλουθοι των Σουλτάνων και των Μεγάλων Βεζύρηδων, και αναλάμβαναν εμπιστευτικά καθήκοντα. Επικοινωνούσαν με τα αφεντικά τους στην νοηματική γλώσσα.

Ο διάσημος Οθωμανός ποιητής Ζατί (γύρω στο 1500) ήταν κωφός.


Στο Μεσαίωνα

    Έβλεπαν τους κωφούς ως ανθρώπους που χρειάζονται θεραπεία, ώστε να γίνουν σαν τους άλλους δηλαδή να ακούνε. Τους απέδιδαν και ορισμένες υπερφυσικές δυνάμεις.

    Το 1634 πολλοί έφυγαν από το Κεντ της Αγγλίας και πήγαν στο Νησί της Μάρθας στην Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Ανάμεσά τους και πολλοί κωφοί. Όλοι στο νησί επικοινωνούσαν με νοηματική.

    Στην Ισπανία, ο Βενεδικτίνος μοναχός Πέτρος Πόνσε ντε Λεόν (1500-1584) ήταν ο πρώτος που εκπαίδευσε συστηματικά κωφά παιδιά. Ακολούθησαν κι άλλοι μοναχοί από διάφορα άλλα μοναστήρια της Ισπανίας, εκπαιδεύοντας κυρίως κωφά παιδιά από οικογένειες ευγενών. Στην Ισπανία γράφτηκαν τα πρώτα βιβλία για την εκπαίδευση των κωφών. Στην Ισπανία της Αναγέννησης εκπαιδεύτηκε από μοναχούς και ο διάσημος ζωγράφος Ιωάννης Φερδινάνδος ντε Ναβαρέτε (1526-1579) και άφησε πίσω του μεγάλο και αξιόλογο έργο. Στο Αββαείο του Αγ. Ιωάννη στην Αμιένη εκπαιδεύτηκε ο κωφός Ετιέν ντε Φαι (1669-1745), επιδέξιος αρχιτέκτονας και δάσκαλος κωφών παιδιών μετά.
Επικοινωνούσε με νοηματική και έμεινε στο Αββαείο όλη την ζωή του


Ο Διαφωτισμός

•    Ο Αββάς Κάρολος Μισέλ ντελ’ Επέ (1712-1789) ιδρύει στο Παρίσι το 1771 το πρώτο
    σχολείο κωφών
(με οικοτροφείο) στην Γαλλία. Είναι υπέρμαχος της νοηματικής 
    γλώσσας στην διδασκαλία

   Ο παιδαγωγός Σαμουήλ Χάϊνικε (1727-1790) ιδρύει στην Λειψία το 1778 το πρώτο 
    σχολείο κωφών στην Γερμανία. Είναι υπέρμαχος της προφορικής μεθόδου στην 
    διδασκαλία
. Η αντιμαχία του με τον Κάρολο Μισέλ ντελ’ Επέ κράτησε χρόνια

   Ο παιδαγωγός Θωμάς Μπράιντγουντ (1715-1806) ιδρύει στο Εδιμβούργο το 1760 το
    πρώτο σχολείο κωφών στην Βρετανία. Το 1783 μεταφέρει το σχολείο αυτό στο Λονδίνο

•   Ο παιδαγωγός Πέτρος Ααρών Μπόργκ (1776-1839) ιδρύει στη Στοκχόλμη το 1809 το
    πρώτο σχολείο κωφών στην Σουηδία, το διάσημο σχολείο Μανίλα
. Έφερε στην
    Σουηδία στοιχεία από την Ισπανία και την Πορτογαλία

Πηγή: Δρ. Χρυσόστομος Παπασπύρου (Εμείς, οι Κωφοί: Η ιστορία μας, Αναζητώντας τις ρίζες μας μέσα στον χρόνο, Δεκέμβριος 2010)

 

 

 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 


 Στον κόσμο 

     Η εκπαίδευση των κωφών παιδιών αρχίζει, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, τον 18ο αιώνα. Ως πρώτη αναφορά μας δίνεται η περίπτωση του ιερέα Abbè Charles Michel de l’ Epèe ο οποίος αναλαμβάνει την εκπαίδευση των δίδυμων κοριτσιών μιας ενορίτισσάς του. Το 1755, ο de l’ Epèe ιδρύει το πρώτο σχολείο κωφών στο Παρίσι όπου διδάσκει και ο ίδιος. Αντίθετος με την άποψη που επικρατούσε στην εποχή του, πιστεύει ότι οι κωφοί μπορούν να εκπαιδευτούν αλλά και ότι η νοηματική γλώσσα είναι η φυσική τους γλώσσα. Κύριος στόχος στη διδασκαλία του είναι η γνωστική ανάπτυξη των μαθητών του και κατόπιν η ανάπτυξη της ομιλίας τους. Οι διδακτικές του μέθοδοι στη διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας είναι η δραματοποίηση, η γραφή μέσα από δραστηριότητες και η διήγηση ιστοριών.

    Από τη Γαλλία, αρκετοί μαθητές του de l’ Epèe ιδρύουν σχολεία σε χώρες της Ευρώπης (Ολλανδία, Πολωνία, Ιρλανδία, Σουηδία). Το 1817 ο Laurent Clerk, μαθητής του de l’ Epèe, μεταβαίνει στις Η.Π.Α. όπου και ιδρύει το πρώτο σχολείο κωφών με τον Thomas Hopkins Gallaudet.

    Η διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας απασχολεί ευρέως την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Το 1880 στο Μιλάνο πραγματοποιείται Διεθνές Συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί κωφών παιδιών. Το συγκεκριμένο συνέδριο είναι σημαντικό στην ιστορία επειδή σε αυτό έλαβε χώρα η διαμάχη για τη χρήση ή όχι της νοηματικής γλώσσας στην εκπαίδευση των κωφών παιδιών. Επικρατεί ο προφορικός λόγος. Η νοηματική γλώσσα κρίνεται ακατάλληλη για την κοινωνική πρόοδο των κωφών και απαγορεύεται η χρήση της στα σχολεία. Δε διαχωρίζονται οι έννοιες ομιλία και γλώσσα, δίνεται βαρύτητα στην ομιλία και άρα ο κωφός που δε μιλάει είναι ασθενής και ίσως με νοητική καθυστέρηση.

    Το 1960 έρχεται ο William Stokoe ο οποίος αλλάζει τη στάση των επιστημόνων για τη νοηματική γλώσσα. Η γλωσσολογική έρευνα του Stokoe στη δομή της αμερικανικής νοηματικής γλώσσας καθώς και άλλες μελέτες σε θέματα κοινωνικά και γλωσσολογικά καταλήγουν στο εξής: οι κωφοί αποτελούν πολιτισμική και γλωσσική μειονότητα. Σταδιακά από τη δεκαετία του ΄80 πολλές χώρες στον κόσμο κερδίζουν την αναγνώριση της εθνικής τους νοηματικής γλώσσας.

     Το καλοκαίρι του 2010 έγινε στο Βανκούβερ του Καναδά ένα πολύ σημαντικό συνέδριο για το μέλλον της εκπαίδευσης των κωφών. Μετά από 130 χρόνια αποκηρύχθηκαν όλες οι αποφάσεις του συνεδρίου του Μιλάνου (1880) και χαράχτηκαν ελπιδοφόρες κατευθύνσεις για την εκπαίδευση στο μέλλον. Αναγνωρίστηκε η γλώσσα, η ιστορία και ο πολιτισμός των κωφών.
 

 Στην Ελλάδα    

     Το 1938 ο Νικόλαος Γραικός ο οποίος είναι κατηχητής στον Ναό των Τριών Ιεραρχών στα Πετράλωνα δέχεται στην ομάδα του ένα κωφό παιδί. Ο αδερφός του, ήδη κατηχητόπουλο του Γραικού, αναλαμβάνει τη διερμηνεία. Στην ομάδα όπου ο κωφός Γιάννης Άντζακας γίνεται δεκτός από τον ιερέα, έρχονται και άλλοι νέοι, φίλοι του, να παρακολουθήσουν την κατήχηση του Νικόλαου Γραικού στη νοηματική γλώσσα. Το 1940 ο κατηχητής τους γίνεται μοναχός στη Μονή της Παναγίας Ξενιάς στον Αλμυρό Βόλου. Είναι πλέον, ο μοναχός Νικόδημος που λίγους μήνες αργότερα υπηρετεί ως εφημέριος στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Όλα αυτά τα χρόνια συμπαραστέκεται στους κωφούς και γίνεται μέλος της κοινότητάς τους.

    Ο Γιάννης Άντζακας, με την παραίνεση του πατέρα Νικόδημου, κατηχεί τους κωφούς και κάνει κήρυγμα στη θεία λειτουργία για κωφούς. Ο πατήρ Νικόδημος τελεί τους γάμους πολλών ζευγαριών κωφών και τη βάφτιση των παιδιών τους ενώ είναι και ο εξομολόγος τους. Η πρώτη γυναίκα διερμηνέας και κατηχήτρια είναι η Μαρούλα Κατσίμπρα η οποία, μαθαίνοντας σε μικρό χρονικό διάστημα τη νοηματική γλώσσα, το 1948 αναλαμβάνει την κατήχηση των κοριτσιών και των γυναικών της κοινότητας.

    Το 1963 ιδρύεται το σωματείο «ο Προφήτης Ζαχαρίας», χώρος διαλέξεων, εκδηλώσεων αλλά και απασχόλησης (μαθήματα κοπτικής ραπτικής) των κωφών. Το 1967 ο πατήρ Νικόδημος χειροτονείται Επίσκοπος Θηβών και Λεβαδείας. Ωστόσο, κάθε εβδομάδα συνεχίζει τις συναντήσεις με τους κωφούς στο χώρο του σωματείου. Μετά από δεκατέσσερα χρόνια, αποσύρεται στη Μονή του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου μέχρι το θάνατό του στις 15 Φεβρουαρίου 1996

Στη χώρα μας η νοηματική γλώσσα ήταν απαγορευμένη μέχρι το 1984. Το 2000 με το νόμο 2817 η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται και εισάγεται ως το βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο στην εκπαίδευση των κωφών.

RELAYSERVICE

Για την υπηρεσία RELAYSERVICE πατήστε στο εικονίδιο.

1

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________
 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.