_______________________

 

 

             

 ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Οι σπουδές στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) διαρθρώνονται ως εξής:

•    Αρχάριοι (1ο επίπεδο)
•    Μέσοι (2ο επίπεδο)​

    Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων επιπέδων, οι σπουδαστές κατέχουν τις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, τόσο σε επίπεδο κατανόησης, όσο και σε επίπεδο εκφοράς του νοηματικού λόγου.

•    Προχωρημένοι (3ο επίπεδο)
•    Επάρκεια (4ο επίπεδο)​

    Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων επιπέδων σπουδών στην Ε.Ν.Γ., οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις επάρκειας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Η πιστοποίηση της επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων οι οποίες διεξάγονται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

    Η γλωσσική επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα διακρίνεται από την επαρκή ικανότητα λεξιλογίου, επαρκή ικανότητα στη γραμματική (χειρολογία, μορφολογία και σύνταξη) και επαρκή πραγματολογική ικανότητα, δηλαδή αποτελεσματική χρήση της γλώσσας στις διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις.

Να σημειωθεί ότι για ορισμένα επαγγέλματα, η επαρκής γνώση της Ε.Ν.Γ. αποτελεί κριτήριο πρόσληψης.

RELAYSERVICE

Για την υπηρεσία RELAYSERVICE πατήστε στο εικονίδιο.

1

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________
 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.