_______________________

 

 

             

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

    Το κέντρο μας, προκειμένου να παρέχει οργανωμένη και συστηματοποιημένη διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας, προσπαθεί και εφαρμόζει, μέσα από συνεχείς επιμορφωτικές συναντήσεις, συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Με την επιστημονική κατάρτιση και τη μακρόχρονη εμπειρία των υπεύθυνων, στη νοηματική γλώσσα και τον πολιτισμό των κωφών, καταρτίζεται πλαίσιο θεματικών ενοτήτων, μεθοδολογίας και διδακτικής. Δύο είναι οι στόχοι μας. Να κερδίσουμε το ενδιαφέρον και την αγάπη των σπουδαστών μας για τη γλώσσα και τον κόσμο των κωφών και επιπλέον, να εξασφαλίσουμε την επιτυχία τους στις εξεταστικές δοκιμασίες.

 

 ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Οι σπουδές στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) διαρθρώνονται ως εξής:

•    Αρχάριοι (1ο επίπεδο)
•    Μέσοι (2ο επίπεδο)​

    Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων επιπέδων, οι σπουδαστές κατέχουν τις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, τόσο σε επίπεδο κατανόησης, όσο και σε επίπεδο εκφοράς του νοηματικού λόγου.

•    Προχωρημένοι (3ο επίπεδο)
•    Επάρκεια (4ο επίπεδο)​

    Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων επιπέδων σπουδών στην Ε.Ν.Γ., οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις επάρκειας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Η πιστοποίηση της επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων οι οποίες διεξάγονται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

    Η γλωσσική επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα διακρίνεται από την επαρκή ικανότητα λεξιλογίου, επαρκή ικανότητα στη γραμματική (χειρολογία, μορφολογία και σύνταξη) και επαρκή πραγματολογική ικανότητα, δηλαδή αποτελεσματική χρήση της γλώσσας στις διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις.

Να σημειωθεί ότι για ορισμένα επαγγέλματα, η επαρκής γνώση της Ε.Ν.Γ. αποτελεί κριτήριο πρόσληψης.

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Για την ολοκλήρωση του κάθε επιπέδου απαιτούνται 120 εκπαιδευτικές ώρες. Το κέντρο μας παρέχει δύο τρόπους κάλυψης των παραπάνω ωρών:

α) 2 μαθήματα την εβδομάδα διάρκειας 2 ωρών το καθένα
β) 2 μαθήματα την εβδομάδα διάρκειας 3 ωρών το καθένα ή 3 μαθήματα την εβδομάδα διάρκειας
    3 ωρών το καθένα

Προς μεγαλύτερη διευκόλυνση των σπουδαστών μας, παρέχουμε ευελιξία στην επιλογή των τμημάτων. 

Συγκεκριμένα:

λειτουργούν τμήματα πρωινά, απογευματινά και βραδινά τις καθημερινές αλλά και τα Σαββατοκύριακα

Yπάρχει η δυνατότητα:
α) επιλογής τμήματος ή ιδιαίτερου μαθήματος (για ορισμένα επίπεδα) και
β) δημιουργίας μικρής ομάδας σπουδαστών, σε ημέρες και ώρες που τους εξυπηρετεί

 

RELAYSERVICE

Για την υπηρεσία RELAYSERVICE πατήστε στο εικονίδιο.

1

     
  

       

 

   
           
 Τηλεκπαίδευση

 


 


    Ψηφίστε

________________________________________
 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.